ביטוח

אמצעי להבטחת תשלום פיצויים על ידי גוף כלשהו. מקרה ביטוח מתאפשר על ידי הפקדת כספים למבטח, המשמשים לפיצוי הנפגע בעת האסון.

פוליסה

מסמך חתום על ידי המבטח המשמש עדות לקיומו של חוזה הביטוח. בפוליסה מפורטים הזכויות והחיובים של הצדדים להסכם הביטוח.

מוטב

מי שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח מחברת הביטוח בעקבות המוות.

חברת ביטוח

חברה שקיבלה רישיון מרשות הפיקוח על הביטוח לעסוק כמבטח בישראל. יש להבדיל בין סוכנות ביטוח שהיא למעשה תאגיד של סוכן ביטוח (עוסקת בתיווך) לבין חברת הביטוח שנותנת למבוטח את הכיסוי הביטוחי.

אירוע ביטוחי

אירוע שמצוין בפוליסת הביטוח וכאשר הוא מתרחש מתממשת פוליסת ביטוח. לפיכך זכאי בעל הפוליסה לתשלום שנקבע בפוליסה, מחברת הביטוח.

תקופת הביטוח

התקופה בה הביטוח תקף – תקופה זו מתחילה ביום הראשון לביטוח ומסתיימת ביום האחרון לביטוח לפי הרשום במפרט הפוליסה.

דמי הביטוח

הפרמיה – מחיר הביטוח המשולם על ידי המבוטחים לחברת הביטוח תמורת התחייבות חברת הביטוח לפי הפוליסה. הפרמיה אמורה לשקף את עלות הסיכון. חל איסור על תיאור מטעה , בין היתר, של דמי הביטוח והתשלומים אחרים שעל המבוטח לשלם למבטח.

דמי ניהול

עלות חודשית עבור חברת הניהול (ADR) אשר נגבים מדי חודש מהמשקיע פר יחידות רכישה.

ויתור על סודיות רפואית

המבוטח נדרש לחתום על טופס ויתור על סודיות רפואית על מנת לאפשר לנציגי המבטח לעיין במסמכיו הרפואיים.

אקטואר

מונח בכל ענפי הביטוח – מומחה בחישוב הסתברויות לעלויות של סיכונים עתידיים לפי מודלים מתמטיים סטטיסטיים וכלכליים. אקטוארים מועסקים בביטוח לקביעת תעריפים, חישוב עתודות והכנת מאזנים אקטוארים בעיקר בתחומי: ביטוחי החיים והפנסיה, הבריאות, בביטוח כללי ובתחום הפיננסי.

אקטוארים מועסקים גם בבנקים, בחברות פיננסיות, במשרדי הממשלה ובחברות ליעוץ בתחום הכלכלי, בניתוח ובחיזוי מצבים כלכליים.

Life Settelements Provider (באנגלית)-

LLC

ראשי תיבות של Limited Liability Company מקבילה אמריקנית ל"חברה בע"מ".

LE- Life Expectancy

צפי תוחלת חיים על פי פרמטרים אישיים של אדם.

"פוליסה"

פוליסת ביטוח חיים שהופקה בארה"ב בהתאם לחוקים הנהוגים שם.

"בעל הפוליסה"

אדם שזכויות פוליסה נמצאות בידיו.

"המבוטח"

אדם שפוליסה הוצאה על שמו.

פרמייה

תשלומים לחברת ביטוח.

"רוכש הפוליסה"

משקיע, (חבר קבוצה), שרוכש בעלות בפוליסה דרך איגוד או גוף משפטי אחר.

"דמי רכישה"

סכום שמשלם רוכש פוליסה לבעל פוליסה תמורת העברת בעלות. דמי הרכישה יכולים להיות "תשלום מראש" או "תשלום בסוף".

"תשלום מראש"

דמי רכישה שמשולמים בעת רכישת הפוליסה.

"תשלום בסוף"

דמי רכישה שמשולמים בעת קבלת דמי הביטוח.

"הפרמיות"

תשלומים חודשיים/שנתיים לחברת הביטוח לפי ההתחייבות האמורה בתנאי הפוליסה.

"קניית פוליסה ביד שנייה"

קניית פוליסה מבעל פוליסה/מבוטח ולא מחברת ביטוח.

"הסכם נאמנות"

מסמך עם הוראות ביצוע לנאמן.

"הסכם תשלומים"

מסמך המסדיר התחייבות התשלומים לחברה, לנאמן או לחברת הביטוח.

"חברת הביטוח"

חברת ביטוח בחו"ל שהנפיקה את הפוליסה.

"המוכרים"

הבעלים הקודמים של פוליסת הביטוח.

"האיגוד"

חברה או איגוד משפטי אחר בחו"ל, שחברי הקבוצה, החברה, או עוה"ד של החברה יהיו בעלי המניות של האיגוד, לפי שיקול דעתה הבלעדית של החברה, אשר תחזיק בבעלות על הפוליסות לטובת חברי הקבוצה.

דמי רכישה

כספים שמשולמים לבעלי הפוליסה הקודמים בעת העברת הבעלות על הפוליסה/ בעת קבלת דמי פדיון הפוליסה.

ניכוי הוצאות במוות המבוטח

עלויות סביב רכישת הפוליסה היורדות מהסך הכללי של דמי פדיון הפוליסה.

מימוש הפוליסה

עת קבלת דמי פדיון הפוליסה מאת חברת הביטוח על פי ההסכם.

בדיקת תקינות הפוליסה

הפוליסה מועברת בשלב המו"מ לבדיקת אנשי מקצוע וזרועות ממשלה אמריקנית לבירור תקינות וכדאיות רכישה. בין היתר מועברות לידי אקטואריים ומחשבים את התשואה ויכולת הרווח מהשקעה בה.

תאריך הוצאת הפוליסה

תאריך הקמת הפוליסה לראשונה בחברת הביטוח בחו"ל.

פרמייה שנתית

סך התשלומים השנתיים עבור הפוליסה לחברת הביטוח.

פרמייה חודשית

סך התשלומים החודשיים עבור הפוליסה לחברת הביטוח.

חשבון נאמנות

זהו חשבון, שגורם מסוים, בעל אינטרס בעל החשבון, מפקיד בידי עורך דין כספים או הוראות לביצוע פעולות. לעורך הדין אסור להשתמש בחשבון לצרכיו. עורך הדין חייב להיות נאמן לאינטרסים של לקוח מוגדר להשתמש בכספים או בנכסים או בהתאם לרצונות, לפי פקודותיו והוראותיו של הנהנה מהחשבון או בעלי האינטרסים.

הפוליסה מחולקת ליחידות- סך פדיון דמי הפוליסה וסך עלות הפוליסה (חודשית וחד פעמית), המתחלקות למספר מסוים, לפי פוליסה ספציפית. המשקיע משלם ומרוויח באופן תואם למספר יחידות הרכישה אותן רכש.

ליווי משפטי

מתן ייעוץ ושירות משפטי למשקיע.

יפויי כוח

הרשאה לאדם לייצג אדם אחר.