אזהרה: אין באמור לעיל משום הצעה כלשהי לציבור או הזמנה להשקעה כלשהי אלא פרסום והצגה כללית ועקרונית בלבד של האפשרות להצטרף למיזמים של תאגידים ייעודיים בקבוצת א.ד.ר כלכלה בטוחה בע"מ ("התאגיד") וזאת על מנת שמעוניינים יוכלו לבחון ולהחליט האם להצטרף למיזם כלשהו לאחר שיוצגו להם כל תנאי ורכיבי המיזם וינוהל איתם משא ומתן ו/או התאגיד יבחן האם לקבלם כמשקיעים במיזם המוצע. כל השקעה בכל מיזם תעשה לכל היותר על ידי 35 משקיעים תושבי ישראל שאינם משקיעים המנויים בסעיף 15א(ב) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968. אין במסגרת המיזמים הבטחה לתשואה כלשהי והמצגים עשויים שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה, לרבות מהותית מהצפוי כתלות בגורמים שונים ומגוונים. ככל שמוצג מידע מקיף אודות פוליסות מסוימות, זהו מידע אודות פוליסות ביטוח שהסתיים הליך השיווק והמכירה שלהן בלבד והן אינן מוצעות לרכישה ללקוחות החברה. אין באמור כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו של כל אדם אלא למטרת אינפורמציה כללית בלבד ומובא כחומר רקע בלבד עבור כלל המתעניינים במיזם המוצע. מוצע לקרוא בעיון את הסכם ההתקשרות לפני התקשרות כלשהי עם התאגיד.