דיסקליימר לפעילות החברה
חברת א.ד.ר כלכלה בטוחה בע"מ משמשת כמתווכת בין בעלי פוליסות ביטוח וחברות ביטוח בארה"ב לבין רוכשים המעוניינים לרכוש חלק יחסי באותן פוליסת ביטוח ולהיכנס כבעלי הפוליסה חלף הבעלים המקוריים שלהן (להלן: "החברה" ו- "פוליסות הביטוח", "הרוכשים", לפי העניין). החברה מביאה לידי הרוכשים את כלל המידע הרלוונטי אודות כל פוליסת ביטוח שמוצעת לרוכש מסוים בטרם ביצוע הרכישה עצמה, ואין לראות בה כאחראית לתוכן פוליסות הביטוח המוצעות לרוכשים.
מובהר כי הרוכשים לא יהיו רשאים לסחור בזכויות הנובעות מפוליסת הביטוח או להעבירן לכל צד שלישי כלשהו אלא בהתאם לתנאי הסכם ההשקעה. כמו כן, הרוכשים, לא יוכלו למשכן ו/או לשעבד את הזכויות שלהם בפוליסות הביטוח לכל צד ג' כלשהו.
ידוע לרוכשים כי פוליסת הביטוח המוצעת אינה מהווה "נייר ערך" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 וכי הרוכשים לא יהיו זכאים להגנות מכוח דיני ניירות ערך ופעילות החברה אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
בחתימה על הסכם ההשקעה, מצהירים הרוכשים כי ההחלטה בדבר רכישת פוליסת ביטוח מסוימת התקבלה על ידם באופן עצמאי, על בסיס אסטרטגיה מושכלת, תבונות ותחזיות שלהם בנוגע לעתיד פוליסת ביטוח כלשהי.
יודגש כי, החברה איננה אחראית להתממשות או אי התממשות סיכונים אשר היו ידועים או שלא היו ידועים בכל שלב שהוא טרם הרכישה של פוליסת ביטוח מסוימת.

לרוכשי הפוליסה לא מוענקת שום זכות קניינית/ בעלות כלשהי בחברה אלא רק חלק יחסי בזכויות ובחובות של בפוליסת הביטוח.

לרוכשי הפוליסה לא מוענקת שום זכות בפירוק החברה.

לרוכשי הפוליסה לא מוענקת זכות הצבעה בחברה.

לרוכשים לא תוענק זכות למכור את חלק הפוליסה שלהם באופן חופשי אלא בכפוף לאישור החברה אשר יינתן בהתאם לנהלי החברה.
האמור באתר החברה/ בפרסומי החברה/ בהסכמי ההתקשרות עם החברה אינו מהווה בשום שלב מתן ייעוץ המהווה תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם/
מומלץ לעיין ולקרוא לעומק את הסכם ההתקשרות עם החברה לפני קבלת החלטות ורכישת פוליסת ביטוח מסוימת.